Issues

Filters

Apply Clear

Toggle check # Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
17404TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[1] Cập nhật thiết kế quản lý tuyến xe, chuyến xe.Tú Nguyễn12/08/2017 03:33 PM
17403TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[1] Cập nhật thiết kế quản lý nhân viênVan Tri Dang12/08/2017 03:33 PM
17402TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[2] Quản lý nhân viênTrung Võ Hiếu12/08/2017 03:23 PM
17401TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[2] Quản lý quá trình báo cáo thống kêThị Thu Hà Nguyễn12/08/2017 03:22 PM
17400TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[1] Quản lý quá trình báo cáo thống kêTường Vy Nguyễn12/08/2017 03:22 PM
17399TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureIn ProgressNormal[2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàngNguyễn Hoàng Anh12/15/2017 07:48 AM
17398TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàngPhước Phan Hữu12/08/2017 03:19 PM
17397TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[2]Quản lý các tuyến xe, chuyến xeTú Nguyễn12/08/2017 03:12 PM
17396TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xeTích Nguyễn12/08/2017 03:09 PM
17395TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal[1] Quản lý nhân viênVan Tri Dang12/08/2017 03:03 PM
17313Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal1412193 | Sửa lại theo reviewer Nguyen Thai Hoc11/30/2017 06:08 AM
17312Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedHigh1412193 | Tạo Building Project Nguyen Thai Hoc11/30/2017 06:06 AM
17290Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureNewNormal[1312618] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, ServicesThanh Trà Nguyễn11/28/2017 11:59 AM
17289Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal[1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, ServicesPhuc Nguyen11/28/2017 03:31 PM
17288Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal[1312348] Review <hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services>Hán Luân Lư11/30/2017 01:23 PM
17287Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormal[1312293] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, ServicesKhoa Tran11/28/2017 10:44 AM
17286Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureNewNormal[1312024] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services [final]Trọng Ân Phạm11/28/2017 10:31 AM
17233TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormal<<PM>> Lên task công việc thiết kế chi tiết cho tất cả thành viênVan Tri Dang12/08/2017 02:41 PM
17232TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureSolvedNormal[Tổng hợp] PMVan Tri Dang12/04/2017 04:55 PM
17231TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal<<Review>> Quản lý tuyến xe, chuyến xePhước Phan Hữu11/27/2017 04:19 PM
17230TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal<<Review>> Quản lý đặt vé của khách hàngNgô Tiến Dũng11/27/2017 04:18 PM
17229TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureIn ProgressNormal<<Review>> Quản lý trạm xeThị Thu Hà Nguyễn11/26/2017 07:22 AM
17228TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal<<Review>> Quản lý quá trình báo cáo thống kêTrung Võ Hiếu11/27/2017 04:18 PM
17227TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormal<<Review>> Quản lý nhân viênTú Nguyễn11/27/2017 04:17 PM
17226Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedHigh1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017 Nguyen Thai Hoc11/30/2017 06:06 AM

1 2 3 ... 14 (1-25/342) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)