Issues

Filters

Apply Clear

Toggle check # Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
16320TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalTổng hợp LogstashTích Nguyễn10/16/2017 05:49 AM
16319TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalNguyên lý, cơ chế <<Peer Review>>Tú Nguyễn10/16/2017 05:47 AM
16318TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalGiới thiệu, lịch sử, phù hợp với ứng dụng nào, cài đặt sử dụng <<Peer Review>>Phước Phan Hữu10/16/2017 05:46 AM
16317TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalSearch, Storage, Web Interface <<Peer Review>>Nguyễn Hoàng Anh10/16/2017 05:44 AM
16316TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalShipper, Broker, Indexer <<Peer Review>>Van Tri Dang10/16/2017 05:43 AM
16315TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalLogStash Demo<<Peer Review>>Tích Nguyễn10/16/2017 05:41 AM
16314TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalDemo LogstashTú Nguyễn10/16/2017 05:20 AM
16313TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalNguyên lý, cơ chếTích Nguyễn10/16/2017 05:15 AM
16312TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalSearch, Storage, Web InterfacePhước Phan Hữu10/16/2017 02:42 PM
16311TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureIn ProgressNormalShipper, Broker, IndexerNguyễn Hoàng Anh10/16/2017 04:49 PM
16310TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalGiới thiệu, lịch sử, phù hợp với ứng dụng nào, cài đặt sử dụngVan Tri Dang10/16/2017 05:10 AM
16309TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalLogStash<<Peer Review>>10/16/2017 05:43 AM
16308TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalLogStash10/16/2017 04:49 PM
16307TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe KháchFeatureNewNormalLogStash<<Peer Review>>10/16/2017 05:41 AM
16280Lab 1 projectFeatureNewNormalFirst my versionPeter Culazhenko10/12/2017 06:33 PM
16275Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormalTổng hợp kết quả làm việc của K14Thiên Hoàng Trần10/12/2017 04:26 PM
16272Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormalSửa hoàn thành UCNguyen Thai Hoc10/12/2017 12:07 PM
16271Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureIn ProgressNormalThu Thập yêu cầu của LeaderNguyen Thai Hoc10/12/2017 12:07 PM
16270Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureIn ProgressNormalSửa UCNguyen Thai Hoc10/12/2017 12:07 PM
16248Lab 1 projectFeatureNewNormalproject 2Peter Culazhenko110/11/2017 10:07 AM
16247Lab 1 projectBugNewNormalProject10/11/2017 10:04 AM
16246Lab 1 projectBugNewNormalCreate project10/11/2017 09:59 AM
16240Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormalFix các class trong cac chức năng cho giám đốcKhánh Bùi Đình10/11/2017 03:52 PM
16239Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedNormalReview class diagram từ Đình KhánhDinh Nhan Ha10/11/2017 08:01 AM
16235Hệ thống quản lý Tour - BiTechFeatureSolvedImmediatelyPhần làm việc của HiệpHiệp Trần10/11/2017 03:55 PM

1 2 3 ... 7 (1-25/175) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)