Overview

This project is closed and read-only.

Thực hiện xây dựng phần mềm quản tour cho công ty HAPPY bao gồm các khía cạnh
sau:
 Quản lý các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
 Quản lý quá trình xây dựng kế hoạch các chuyến du lịch.
 Quản lý quá trình đăng kí tour.
 Quản lý quá trình báo cáo thống kê.
p/s: Đồ án môn học.

Issue tracking

View all issues | Calendar | Gantt

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)