Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 143.50 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/28/2017Phuc NguyenDesignFeature #17289: [1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services12.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/24/2017Phuc NguyenDesignFeature #17168: [1312440] Bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, ServicesBị dồn nhiều deadline không làm kịp.8.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/23/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #17226: 1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017 1412193 | Hoàn Thành Công việc 263.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #17065: <1412193>KhachHang, ChiTietDichVu[DD]Khach Hang4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Phuc NguyenDesignFeature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Phuc NguyenDesignFeature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services6.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16766: [K14] Ngay, FactThongKe, DichVu, ChiTietDichVu, TheThanhToan, KhachHang, HoTroKhachHang, NhanVien0.10
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16766: [K14] Ngay, FactThongKe, DichVu, ChiTietDichVu, TheThanhToan, KhachHang, HoTroKhachHang, NhanVien8.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng0.10
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16817: 1412193 | Chi Tiet Dich Vu Model (MVC)Done Chi Tiet Dich Vu2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16767: FactThongKe1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Phuc NguyenDesignFeature #16805: [1312440] Sơ đồ lớp hệ thống và chi tiết4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/29/2017Trọng Ân PhạmDesignFeature #16579: <1312024> Mô tả class0.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/29/2017Phuc NguyenDesignFeature #16584: <1312440> Reviewer6.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/29/2017Trọng Ân PhạmDesignFeature #16579: <1312024> Mô tả class2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/29/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16597: HoaDonHoàn thành0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/29/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16599: Review và tổng hợp bàiĐã xong phần tổng hợp và review của nhóm30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/28/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16599: Review và tổng hợp bàiReview các lỗi sai từ các bài báo cáo1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/28/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16595: FactThongKeĐã hoàn thành0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/28/2017Trọng Ân PhạmDesignFeature #16579: <1312024> Mô tả class1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/12/2017Trọng Ân PhạmDesignFeature #16177: Mô tả use case chức năng2 chức năng báo cáo và thống kê hủy sau khi thống nhất với team0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/12/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16275: Tổng hợp kết quả làm việc của K14Bản docx hoàn chỉnh1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/11/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16169: Review class diagram từ Học và Hoàng2.00

1 2 (1-25/40) Per page: 25, 50

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)