Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 425.50 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/09/2018Nguyen Thai HocDevelopmentFeature #17624: <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học1412193 | Đã Hoàn Thành 90%90.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17481: <Xây dựng chức năng> Trần Thiên HoàngThời gian thực tế nhiều hơn ước tính.30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17480: <Xây dựng chức năng> Nhân10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17478: <Xây dựng chức năng> Bùi Đình KhánhThời gian nhiều hơn ước tính.30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17477: <Xây dựng chức năng> Phạm Trọng Ân10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17476: <Xây dựng chức năng> Nguyễn Thanh Trà10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17474: <Xây dựng chức năng> Trần Xuân Khoa10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17479: <Xây dựng chức năng> Nguyễn Thái Học20.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #15629: [CD] Cài đặt chức năngThời gian ước lượng không phù hợp và thời gian thực tế chiếm nhiều thời gian hơn.60.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech12/27/2017Nguyen Thai HocDevelopmentFeature #17533: 1412193 | Quản lý Dịch vụ 1412193 | Hoàn thành công việc 9.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech12/24/2017Nguyen Thai HocDevelopmentFeature #17532: 1412193 | Quản lý Khách Hàng1412193 ! Hoàn Thành Quản lý KhachHang3.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/28/2017Phuc NguyenDesignFeature #17289: [1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services12.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/24/2017Phuc NguyenDesignFeature #17168: [1312440] Bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, ServicesBị dồn nhiều deadline không làm kịp.8.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/23/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #17226: 1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017 1412193 | Hoàn Thành Công việc 263.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #17065: <1412193>KhachHang, ChiTietDichVu[DD]Khach Hang4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Phuc NguyenDesignFeature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Phuc NguyenDesignFeature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services6.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16766: [K14] Ngay, FactThongKe, DichVu, ChiTietDichVu, TheThanhToan, KhachHang, HoTroKhachHang, NhanVien0.10
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16766: [K14] Ngay, FactThongKe, DichVu, ChiTietDichVu, TheThanhToan, KhachHang, HoTroKhachHang, NhanVien8.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng0.10
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16817: 1412193 | Chi Tiet Dich Vu Model (MVC)Done Chi Tiet Dich Vu2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16767: FactThongKe1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Phuc NguyenDesignFeature #16805: [1312440] Sơ đồ lớp hệ thống và chi tiết4.00

1 2 3 (1-25/51) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)