Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 419.20 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách12/15/2017Nguyễn Hoàng AnhDevelopmentFeature #17399: [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàngCURD Đặt vé và Khách hàng12.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/29/2017Tích NguyễnDesignFeature #16977: [1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe6.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/28/2017Phuc NguyenDesignFeature #17289: [1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services12.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/24/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16988: [Tổng hợp] Quản lý đặt véTổng hợp phần DD-2 Quản lý đặt vé5.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/24/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16980: [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàngQuan Ly Dat ve - Service, Model3.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/24/2017Phuc NguyenDesignFeature #17168: [1312440] Bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, ServicesBị dồn nhiều deadline không làm kịp.8.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/23/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #17226: 1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017 1412193 | Hoàn Thành Công việc 263.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/19/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16980: [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàngThiết kế Thành phần giao diện - View2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #17065: <1412193>KhachHang, ChiTietDichVu[DD]Khach Hang4.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Phuc NguyenDesignFeature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/18/2017Phuc NguyenDesignFeature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services6.00
test pr11/08/2017Katya PolyakovaDesignBug #16918: testzadobsugdat`2.00
test pr11/08/2017Анастасия ФроловаDevelopmentBug #16918: testzaddumat`3.00
LabOne11/08/2017Анастасия ФроловаDesignBug #16919: Lab_z1sidet` i vtikat`1.00
test pr11/07/2017Анастасия ФроловаDesignBug #16918: testzadmislit`5.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/05/2017Trung Võ HiếuDesignFeature #16739: [2] Quản lý nhân viên3.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16766: [K14] Ngay, FactThongKe, DichVu, ChiTietDichVu, TheThanhToan, KhachHang, HoTroKhachHang, NhanVien0.10
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16766: [K14] Ngay, FactThongKe, DichVu, ChiTietDichVu, TheThanhToan, KhachHang, HoTroKhachHang, NhanVien8.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng0.10
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/05/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16881: Review Thiết kế chức năng0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Nguyen Thai HocDesignFeature #16817: 1412193 | Chi Tiet Dich Vu Model (MVC)Done Chi Tiet Dich Vu2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech11/04/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16767: FactThongKe1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/04/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16749: <<Review>> Quản lý tuyến xe, chuyến xereview thiết kế chi tiết Quản lý tuyến xe chuyến xe0.50
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách11/04/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16733: [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàngUpdate Sơ đồ hệ thống chi tiết1.00

1 2 3 ... 5 (1-25/115) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)