Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 948.00 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight04/27/2018Quốc Huy ĐinhDevelopmentFeature #18339: Cài đặt chức năng thống kê báo cáoHoàn Thành48.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight04/22/2018Quốc Huy ĐinhDevelopmentFeature #18340: Cài đặt chức năng quản lí nhận dạng24.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight04/22/2018Quốc Huy ĐinhDevelopmentFeature #18339: Cài đặt chức năng thống kê báo cáo24.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight04/03/2018Nam NguyenDevelopmentFeature #18159: [DD] Thiết kê Gửi mail8.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight04/02/2018Nam NguyenDesignFeature #18154: [DD] Thiết kế Quản lí phòng học8.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/31/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #18155: [DD] Thiết kế Thống kê báo cáoUpdate v28.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/31/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #18156: [DD] Thiết kê Quản lí nhận dạng8.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/28/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #18155: [DD] Thiết kế Thống kê báo cáoSubmit8.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/28/2018Thai NguyenDesignFeature #18151: [DD] Viết kiến trúc chung2.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/24/2018Thai NguyenDesignFeature #18149: Tạo Tài Liệu FD3.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/24/2018Thai NguyenDesignFeature #18149: Tạo Tài Liệu FD4.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/17/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #18073: [Đề tài tìm hiểu] Demo Live Unit TestingDemo Live Unit Testing2.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/17/2018Thai NguyenDesignBug #18075: Fix review FRA5.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/15/2018Thai NguyenDesignBug #18075: Fix review FRA2.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/09/2018Thai NguyenDesignFeature #17972: Tạo tài liệu FRA12.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/09/2018Quốc Huy ĐinhDesignFeature #17974: Review Tài liệu FRA Nhóm 4Review tài liệu FRA nhóm 40.00
PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight03/09/2018Nam NguyenDesignFeature #17973: Review Tài liệu SRS Nhóm 416.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/09/2018Nguyen Thai HocDevelopmentFeature #17624: <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học1412193 | Đã Hoàn Thành 90%90.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/09/2018Tích NguyễnDesignFeature #17598: [5] Tổng hợp báo cáo5.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/09/2018Tích NguyễnDevelopmentFeature #17396: [1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe20.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách01/08/2018Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #17610: [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt véupdate chức năng đặt vé FD -DD2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17481: <Xây dựng chức năng> Trần Thiên HoàngThời gian thực tế nhiều hơn ước tính.30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17480: <Xây dựng chức năng> Nhân10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17478: <Xây dựng chức năng> Bùi Đình KhánhThời gian nhiều hơn ước tính.30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech01/08/2018Phuc NguyenDevelopmentFeature #17477: <Xây dựng chức năng> Phạm Trọng Ân10.00

1 2 3 ... 6 (1-25/148) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)