Project

General

Profile

Spent time

Filters

Apply Clear

Hours: 724.50

Project Date User Activity Issue Comment Hours
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/09/2018 Nguyen Thai Hoc Development Feature #17624: <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học 1412193 | Đã Hoàn Thành 90% 90.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/09/2018 Tích Nguyễn Design Feature #17598: [5] Tổng hợp báo cáo 5.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/09/2018 Tích Nguyễn Development Feature #17396: [1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe 20.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Nguyễn Hoàng Anh Design Feature #17610: [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt vé update chức năng đặt vé FD -DD 2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17481: <Xây dựng chức năng> Trần Thiên Hoàng Thời gian thực tế nhiều hơn ước tính. 30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17480: <Xây dựng chức năng> Nhân 10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17478: <Xây dựng chức năng> Bùi Đình Khánh Thời gian nhiều hơn ước tính. 30.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17477: <Xây dựng chức năng> Phạm Trọng Ân 10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17476: <Xây dựng chức năng> Nguyễn Thanh Trà 10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17474: <Xây dựng chức năng> Trần Xuân Khoa 10.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #17479: <Xây dựng chức năng> Nguyễn Thái Học 20.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 01/08/2018 Phuc Nguyen Development Feature #15629: [CD] Cài đặt chức năng Thời gian ước lượng không phù hợp và thời gian thực tế chiếm nhiều thời gian hơn. 60.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Trung Võ Hiếu Development Feature #17618: Phân công 4.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Trung Võ Hiếu Development Feature #17620: Quản lý trạng thái ưng viên 1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Trung Võ Hiếu Development Feature #17619: Chấm công 2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Trung Võ Hiếu Development Feature #17617: Quản lý công việc 3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Trung Võ Hiếu Development Feature #17616: Quản lý lịch phỏng vấn 3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 01/08/2018 Trung Võ Hiếu Development Feature #17615: Quản lý ứng viên 20.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 12/27/2017 Nguyen Thai Hoc Development Feature #17533: 1412193 | Quản lý Dịch vụ 1412193 | Hoàn thành công việc 9.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 12/25/2017 Nguyễn Hoàng Anh Development Feature #17399: [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng hoàn thiện chức năng hoàn chỉnh 25.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 12/24/2017 Nguyen Thai Hoc Development Feature #17532: 1412193 | Quản lý Khách Hàng 1412193 ! Hoàn Thành Quản lý KhachHang 3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 12/15/2017 Nguyễn Hoàng Anh Development Feature #17399: [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng CURD Đặt vé và Khách hàng 12.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 11/29/2017 Tích Nguyễn Design Feature #16977: [1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe 6.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech 11/28/2017 Phuc Nguyen Design Feature #17289: [1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services 12.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 11/24/2017 Nguyễn Hoàng Anh Design Feature #16988: [Tổng hợp] Quản lý đặt vé Tổng hợp phần DD-2 Quản lý đặt vé 5.00
(1-25/128) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)