Spent time

Filters

Apply Clear

Total time: 188.50 hours

Toggle check Project Date User Activity Issue Comment Hours
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/16/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16311: Shipper, Broker, IndexerTìm tài liệu, nguồn tài liệu liên qua1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/12/2017Trọng Ân PhạmDesignFeature #16177: Mô tả use case chức năng2 chức năng báo cáo và thống kê hủy sau khi thống nhất với team0.50
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/12/2017Thiên Hoàng TrầnDesignFeature #16275: Tổng hợp kết quả làm việc của K14Bản docx hoàn chỉnh1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/12/2017Tích NguyễnDesignFeature #16090: Review <<Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng>>1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/11/2017Dự HuỳnhDesignFeature #16077: [2] Quản lý các trạm xe2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/11/2017Dự HuỳnhDesignFeature #16067: [2] Quản lý các trạm xe3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/11/2017Ngô Tiến DũngDesignFeature #16076: [1] Quản lý các trạm xe3.50
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/11/2017Ngô Tiến DũngDesignFeature #16076: [1] Quản lý các trạm xe2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/11/2017Dự HuỳnhDesignFeature #16077: [2] Quản lý các trạm xe1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/11/2017Nguyễn Hoàng AnhDevelopmentFeature #16091: Review <<Quản lý tuyến xe, chuyến xe>>[FRA][Review][QuanLyTuyenXe][1]1.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/11/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16169: Review class diagram từ Học và Hoàng2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/10/2017Ngô Tiến DũngDesignFeature #16066: [1] Quản lý các trạm xe3.50
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/10/2017Dự HuỳnhDesignFeature #16067: [2] Quản lý các trạm xe1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/10/2017Tích NguyễnDesignFeature #16072: [1] Quản lý tuyến xe, chuyến xe1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/10/2017Tú NguyễnDesignFeature #16062: [2] Quản lý các tuyến xe, chuyến xe2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Tích NguyễnDesignFeature #16061: [1] Quản lý tuyến xe, chuyến xe1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Nguyễn Hoàng AnhDevelopmentFeature #16075: [2] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng[FRA][Quản lý quá trình đặt vé]2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Dự HuỳnhDesignFeature #16067: [2] Quản lý các trạm xe4.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Nguyễn Hoàng AnhDesignFeature #16065: [2] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng[FRA][Quản lý quá trình đặt vé]2.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Phước Phan HữuDevelopmentFeature #16074: [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Phước Phan HữuDevelopmentFeature #16064: [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng3.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Phước Phan HữuDevelopmentFeature #16074: [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hànghttps://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%5BFRA%5D%5BTomorrow%5D%5BQu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%B7t%20v%C3%A9%20c%E1%BB%A7a%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%5D%5B1%5D.docx3.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/09/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16169: Review class diagram từ Học và Hoàng2.00
Hệ thống quản lý Tour - BiTech10/09/2017Dinh Nhan HaDesignFeature #16168: Nắm lại kiến thức thiết kế lớp dữ liệu1.00
TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách10/09/2017Tích NguyễnDesignFeature #16061: [1] Quản lý tuyến xe, chuyến xe1.00

1 2 3 (1-25/66) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)