tu pham

Projects

Activity

Reported issues: 14

03/08/2018

03:08 PM PTUDHTTTHD_16HCB_TheLight Feature #18006 (Closed): [Đề tài tìm hiểu] Live Unit Testing trong visual studio
Link tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/test/improve-code-quality
Lưu ý: Nhóm trưởng sắp xếp c...

09/24/2017

10:26 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15471: [SRS] Xác định yêu cầu dự án
Nhóm này sao không lên kế hoạch đầy đủ vậy, có vài task ah

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)