tu pham

Projects

Activity

Reported issues: 6

09/24/2017

10:26 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15471: [SRS] Xác định yêu cầu dự án
Nhóm này sao không lên kế hoạch đầy đủ vậy, có vài task ah

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)