Van Tri Dang

Projects

Activity

Reported issues: 172

12/08/2017

03:33 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17404 (New): [1] Cập nhật thiết kế quản lý tuyến xe, chuyến xe.
03:33 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17403 (New): [1] Cập nhật thiết kế quản lý nhân viên
03:23 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17402 (New): [2] Quản lý nhân viên
Dựa vào thiết kế chi tiết tiến hành cài đặt chức năng tương ứng
03:22 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17401 (New): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Dựa vào thiết kế chi tiết tiến hành cài đặt chức năng tương ứng
03:22 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17400 (New): [1] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Dựa vào thiết kế chi tiết tiến hành cài đặt chức năng tương ứng
03:20 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17399 (In Progress): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
Dựa vào thiết kế chi tiết tiến hành cài đặt chức năng tương ứng
03:19 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17398 (New): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
Dựa vào thiết kế chi tiết tiến hành cài đặt chức năng tương ứng
03:12 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17397 (New): [2]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe
Dựa vào thiết kế chi tiết tiến hành cài đặt chức năng tương ứng
03:09 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17396 (New): [1]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe
Dựa vào bảng thiết kế tiến hành cài đặt những chức năng tương ứng
03:03 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17395 (New): [1] Quản lý nhân viên
Cài đặt chức năng quản lý thông tin, phòng ban, trạng thái, vai trò của nhân viên.

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)