Van Tri Dang

Projects

Activity

Reported issues: 92

10/16/2017

05:01 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16309 (New): LogStash<<Peer Review>>
05:00 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16308 (New): LogStash
04:59 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16307 (New): LogStash<<Peer Review>>

10/12/2017

06:49 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16098: Tổng hợp<<PM>>
+ Tôi đã hoàn thành được 80% việc review cho team
+ Dưới đây là link bài làm của tôi:
https://github.com/1412574/To...

10/10/2017

06:40 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16081: [2] Quản lý nhân viên
+ Đã hoàn thành 90% phần phân tích dữ liệu cho yêu cầu quản lý nhân viên
+ Dưới đây là link bài làm của tôi.
https:...

10/09/2017

03:40 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16071 (In Progress): [2] Quản lý nhân viên
+ Đã hoàn thành use case chức năng quản lý nhân viên với những yêu cầu được giao.
+ Dưới đây là link bài làm của tôi...
12:18 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16071: [2] Quản lý nhân viên
đã hoàn thành được 40% use case chức năng.

10/07/2017

09:21 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16101 (New): Report<<Peer Review>>
09:21 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16100 (New): Report
09:21 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16099 (New): Demo<<Peer Review>>

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)