Phước Phan Hữu

Projects

Activity

Reported issues: 0

10/09/2017

06:58 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16074: [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%5BFRA%5D%5BTomorrow%5D%5BQu%E1%BA%A3n%20l%C...
06:58 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #16074 (New): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
06:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16064: [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%5BFRA%5D%5BTomorrow%5D%5BQu%E1%BA%A3n%20l%C...
06:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #16064 (New): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
06:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #16074 (New): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%5BFRA%5D%5BTomorrow%5D%5BQu%E1%BA%A3n%20l%C...

09/29/2017

11:36 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15660: [1]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
[Tomorrow][Quan Ly Chuyen Xe][BRS][TEAM01][2][1412420]
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/BRS_Up...

09/20/2017

01:04 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15474: Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/SRS_Team01/%5BSRS%5D%5B1412420%5D%5BPhanHuuPhuoc%5D.docx

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)