Phước Phan Hữu

Projects

Activity

Reported issues: 0

11/23/2017

02:07 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16979: [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team01/%5BTomorrow%5D%5BDD-2%5D%5BQuan_Li_Dat_Ve_Kha...

11/03/2017

05:55 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16741 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý đặt vé
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team01/%5BTomorrow%5D%5BDD%5D%5BQuanLiDatVe%5D%5B1%5...
05:55 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16732 (Solved): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team01/%5BTomorrow%5D%5BDD%5D%5BQuanLiDatVe%5D%5B1%5...

11/01/2017

04:13 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16455 (Solved): <<Review>> Quản lý tuyến xe, chuyến xe
04:13 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16438 (Solved): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
04:12 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16312 (Solved): Search, Storage, Web Interface
04:12 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16318 (Solved): Giới thiệu, lịch sử, phù hợp với ứng dụng nào, cài đặt sử dụng <<Peer Re...
04:12 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16074 (Solved): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
04:12 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16064 (Solved): [1] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
04:12 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15660 (Solved): [1]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)