Nguyễn Hoàng Anh

Projects

Activity

Reported issues: 0

10/20/2017

05:22 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16317 (Solved): Search, Storage, Web Interface <<Peer Review>>
05:22 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16311 (Solved): Shipper, Broker, Indexer

10/19/2017

06:18 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16317 (In Progress): Search, Storage, Web Interface <<Peer Review>>
Kết quả Review: Search, Storage, Web Interface :
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Seminar/LogS...
06:18 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 1.00 hour (Feature #16317 (Solved): Search, Storage, Web Interface <<Peer Review>>)
Review: Search, Storage, Web Interface

10/18/2017

06:43 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16311: Shipper, Broker, Indexer
Nội dung tìm hiểu được về Shipper Broker Indexer trong LogStash:
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/b...
06:43 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #16311 (Solved): Shipper, Broker, Indexer)
Báo cáo tìm hiểu về Shipper Broker Indexer trong LogStash

10/16/2017

04:49 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16311 (In Progress): Shipper, Broker, Indexer
04:49 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 1.00 hour (Feature #16311 (Solved): Shipper, Broker, Indexer)
Tìm tài liệu, nguồn tài liệu liên qua

10/13/2017

08:56 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16065 (Solved): [2] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
08:56 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16075 (Solved): [2] Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)