Nguyễn Hoàng Anh

Projects

Activity

Reported issues: 0

01/13/2018

01:51 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17596 (Solved): [3] Kiểm thử chức năng quản lý thống kê

01/08/2018

07:44 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17610 (Solved): [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt vé
07:43 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17610: [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt vé
- Update FD :
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/FD/Team01/%5BTomorrow%5D%5BFD-QuanLyDatVe%5D%...
07:43 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #17610 (Solved): [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt vé)
update chức năng đặt vé FD -DD
05:29 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17610 (In Progress): [1] Cập nhật thiết kế cho quản lý đặt vé
05:29 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17596 (In Progress): [3] Kiểm thử chức năng quản lý thống kê

12/25/2017

01:16 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17399 (Solved): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
01:16 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 25.00 hours (Feature #17399 (Solved): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
hoàn thiện chức năng hoàn chỉnh

12/15/2017

07:48 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17399 (In Progress): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/tree/feature/1412011-HoangAnh
07:48 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 12.00 hours (Feature #17399 (Solved): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
CURD Đặt vé và Khách hàng

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)