Nguyễn Hoàng Anh

Projects

Activity

Reported issues: 0

Today

07:48 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17399 (In Progress): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/tree/feature/1412011-HoangAnh
07:48 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 12.00 hours (Feature #17399 (In Progress): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
CURD Đặt vé và Khách hàng

11/28/2017

03:33 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16988 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý đặt vé
03:33 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16980 (Solved): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng

11/24/2017

06:26 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16988 (In Progress): [Tổng hợp] Quản lý đặt vé
Tổng hợp phần DD-2 Quản lý đặt vé:
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team01/%5BTomorr...
06:26 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 5.00 hours (Feature #16988 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý đặt vé)
Tổng hợp phần DD-2 Quản lý đặt vé
06:25 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16980 (In Progress): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng
Quan Ly Dat ve - update Service, model:
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team01/%5BT...
06:25 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #16980 (Solved): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
Quan Ly Dat ve - Service, Model

11/19/2017

07:07 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #16980 (Solved): [2]Quản lý quá trình đặt vé của khách hàng)
Thiết kế Thành phần giao diện - View

11/04/2017

09:30 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16749 (Solved): <<Review>> Quản lý tuyến xe, chuyến xe
review thiết kế chi tiết Quản lý tuyến xe chuyến xe
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)