Ngô Tiến Dũng

Projects

Activity

Reported issues: 0

10/11/2017

10:38 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16076 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe
[FRA][Tomorrow][QuanLiTramXe][PhanTichDuLieu][2]
File chỉ bao gồm sơ đồ class diagram.
https://github.com/1412574/T...
10:38 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.50 hours (Feature #16076 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe)
07:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16076 (In Progress): [1] Quản lý các trạm xe
07:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #16076 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe)

10/10/2017

07:05 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16066 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe
[FRA][Tomorrow][QuanLiTramXe][2][1412105]
Lưu ý: Đây là file cá nhân do nhóm phân công, chức năng quản lí trạm xe sẽ...
07:05 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.50 hours (Feature #16066 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe)

10/08/2017

07:59 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16066 (In Progress): [1] Quản lý các trạm xe

10/03/2017

07:48 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15672 (Solved): Review <<Team02>>
Team02 leader review: Chức năng quản lí trạm xe, quản lí báo cáo thống kê.
[SRS-Review][Tomorrow][Quan Ly Chuyen Xe]...
07:48 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #15672 (Solved): Review <<Team02>>)
07:26 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15669 (Solved): Review <<1412657-1412140-1412592>>
Review nghiệp vụ báo cáo thống kê
[SRS-Review][Tomorrow][Quản Lý Báo Cáo Thống Kê][2]
https://github.com/1412574/To...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)