Ngô Tiến Dũng

Projects

Activity

Reported issues: 10

10/26/2017

09:15 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16440 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe
Task được thực hiện với member Dự Huỳnh. Đã hoàn thành. Kết quả sẽ được upload ở task: Feature #16441
link: https://...
09:15 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 5.00 hours (Feature #16440 (Solved): [1] Quản lý các trạm xe)

10/21/2017

08:00 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16076: [1] Quản lý các trạm xe
[FRA][Tomorrow][QuanLyTramXe][PhanTichDuLieu][2]
File bao gồm hình vẽ class diagram và mô tả class diagram.
Link Gi...
06:25 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16386 (Solved): Jenkins Demo Video
Team02-Tomorrow bổ sung tài liệu đề tài tìm hiểu Jenkins
Link videos hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=89yW...
06:07 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16379 (Solved): Install Jenkins and Cluster Jenkins on Docker
06:06 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16379 (Closed): Install Jenkins and Cluster Jenkins on Docker
Team02-Tomorrow bổ sung tài liệu đề tài tìm hiểu Jenkins
Link hướng dẫn cài đặt Jenkins: https://www.tutorialspoint....
09:03 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16388 (Solved): Jenkins Slide
09:02 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16387 (New): Jenkins <<Peer Review>>
09:01 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16386 (Solved): Jenkins Demo Video
09:00 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16385 (New): Jenkins <<Peer Review>>

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)