Thị Thu Hà Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 0

10/15/2017

12:19 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16069: [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
1412140_Use case chức năng quy trình quản lí báo cáo thống kê (cập nhật link)
Mời xem tại đây!
https://github.com/1...
12:17 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16079 (Solved): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
1412140_Phân tích dữ liêu. Class Diagram. Mời xem tại đây
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/B...
12:14 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16069: [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
update quy trình quản lí báo cáo thống kê
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team0...

10/13/2017

10:41 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16079 (In Progress): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê

10/09/2017

06:35 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16069 (Solved): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
1412140_ MÔ tả use case nghiệp vụ quản lí báo cáo thống kê và class diagram.
Mời xem chi tiết tại đây!!
https://git...
05:10 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16069: [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Van Tri Dang wrote:
> + Dựa vào bảng phân tích thiết kế nghiệp vụ vẽ use case chức năng quản lý quá trình báo cáo th...

10/02/2017

05:39 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15665 (Solved): [2]Quản lý quá trình báo cáo thống kê
04:46 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15665: [2]Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Van Tri Dang wrote:
> + Hiện thực hóa nghiệp vụ use case(mục 3.3)
> . Cập nhật những nội dung còn sai sót.
> ...
04:44 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15665: [2]Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Thị Thu Hà Nguyễn wrote:
> [BRS][Tomorow][Quan Ly Chuyen Xe] [04][1412140]
> https://github.com/1412574/Tomorrow_Qu...

09/30/2017

05:46 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15665: [2]Quản lý quá trình báo cáo thống kê
[BRS][Tomorow][Quan Ly Chuyen Xe] [04][1412140]
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/BRS_Update_T...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)