Thị Thu Hà Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 0

12/25/2017

03:08 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17401 (Solved): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
...Mời xem code tại đây!!( đã demo và quên upcode)
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/tree/feature/14...

11/26/2017

07:22 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17229 (In Progress): <<Review>> Quản lý trạm xe
Chưa có dữ liệu để review
07:19 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16984 (Solved): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team02/%5BTomorrow%5D%5BDD-2%20QuanLyBaoCaoThongKe%5...

11/05/2017

02:26 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16747 (Solved): <<Review>> Quản lý nhân viên
Mời xem review tại đây!!
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team02/(FRA)(Review)(Tomor...
02:24 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16737: [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
update tham chiếu. Mời xem tại đây!!!
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team02/%5Bupd...

11/04/2017

08:40 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16737 (Solved): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Quản lí báo cao thống kê.
Mời xem chi tiết tại đây!
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/commit/89c23b...

10/29/2017

04:08 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16449: [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê
update tổng hợp
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/FD/Team02/%5BUpdate_1%5D%5BFD%5D%20%5BTOMORR...
04:07 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16445: [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
update class
Mời xem tại đây!!
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/FD/Team02/%5Bupdate_1%5D%5BFD...

10/26/2017

06:01 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16449 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê
File Tổng hợp của Hà và Vy.
Mời xem tại đây!
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/FD/Team02/%5BF...
08:45 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16445 (Solved): [2] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Thiết kế chức năng cho sơ đồ lớp update version
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/FD/Team02/%5B...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)