Dự Huỳnh

  • Registered on: 09/12/2017
  • Last connection: 11/15/2017

Projects

Activity

Reported issues: 0

11/02/2017

10:20 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16088 (Closed): Review <<Quản lý quá trình báo cáo thống kê>>
10:20 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16448 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý trạm xe
10:19 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16441 (Solved): [2] Quản lý các trạm xe

10/11/2017

10:50 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16077: [2] Quản lý các trạm xe
Kết quả tổng hợp phân tích chức năng và dữ liệu phân hệ trạm xe, thực hiện bởi Ngô Tiến Dũng (1412105) và Huỳnh Quang...
10:47 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16077 (Solved): [2] Quản lý các trạm xe
10:47 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #16077 (Solved): [2] Quản lý các trạm xe)
10:46 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16067 (Solved): [2] Quản lý các trạm xe
10:45 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16067: [2] Quản lý các trạm xe
Kết quả tổng hợp chung với issue 16077
10:45 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #16067 (Solved): [2] Quản lý các trạm xe)
05:26 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16077 (In Progress): [2] Quản lý các trạm xe

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)