Tích Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 11

10/19/2017

06:41 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16319 (Solved): Nguyên lý, cơ chế <<Peer Review>>
05:49 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16320 (Solved): Tổng hợp Logstash
Link tổng hợp vào file PowerPoint: https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Seminar/LogStash/Slide_Logs...
05:49 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 3.00 hours (Feature #16320 (Solved): Tổng hợp Logstash)
05:41 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16319: Nguyên lý, cơ chế <<Peer Review>>
Đã review và tổng hợp chung với task review tổng hợp logstash

10/16/2017

05:49 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16320 (Solved): Tổng hợp Logstash
Tổng hợp lại tất cả các tài liệu về Logtash
05:47 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16319 (Solved): Nguyên lý, cơ chế <<Peer Review>>
Review Logstash lại phần Nguyên lý, cơ chế của Tích
05:46 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16318 (New): Giới thiệu, lịch sử, phù hợp với ứng dụng nào, cài đặt sử dụng <<Peer Review>>
Review lại phần Giới thiệu, lịch sử, phù hợp với ứng dụng nào, cài đặt sử dụng của Trí
05:44 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16317 (Solved): Search, Storage, Web Interface <<Peer Review>>
Review lại phần Search, Storage, Web Interface của Phước
05:43 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16316 (New): Shipper, Broker, Indexer <<Peer Review>>
Review Logstash Shipper, Broker, Indexer của Hoàng Anh
05:41 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16315 (New): LogStash Demo<<Peer Review>>
Review lại phần demo Logstash của Tú

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)