Nguyen Thai Hoc

Projects

Activity

Reported issues: 16

01/09/2018

11:18 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17624: <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học
Các công việc chính của 1 trang web TOUR đã OK
Còn 1 số chức năng chưa có ở USER sẽ làm sau khi nộp thành để hoàn t...
11:18 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 90.00 hours (Feature #17624 (Solved): <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học)
1412193 | Đã Hoàn Thành 90%

12/27/2017

04:41 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17533 (Solved): 1412193 | Quản lý Dịch vụ
QUản lý Dịch Vụ các dịch vụ của các tour du lịch
Mặc dù không hiểu sao mấy ông giao tôi phần ko phải của tôi @@
...
04:41 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 9.00 hours (Feature #17533 (Solved): 1412193 | Quản lý Dịch vụ )
1412193 | Hoàn thành công việc

12/24/2017

10:32 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17532 (Solved): 1412193 | Quản lý Khách Hàng
Quản lý Khách Hàng đã hoàn thành gồm các chức năng sau
Search theo danh mục username , email, họ tên,
Áp dụng kỹ ...
10:32 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 3.00 hours (Feature #17532 (Solved): 1412193 | Quản lý Khách Hàng)
1412193 ! Hoàn Thành Quản lý KhachHang

12/22/2017

11:13 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17533 (Solved): 1412193 | Quản lý Dịch vụ
tôi thắc mắc tôi làm quản lý Tour sao mấy ông chia tôi làm quản lý Khách Hàng với Dịch vụ ! Không hiểu lắm xem xét lại
11:12 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17532 (Solved): 1412193 | Quản lý Khách Hàng
Quản lý Khách Hàng !

11/30/2017

06:08 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17313 (Solved): 1412193 | Sửa lại theo reviewer
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412193/%5BDD%5DKhachHang-Ver3.docx
06:06 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17312 (Solved): 1412193 | Tạo Building Project
https://drive.google.com/file/d/1GGjmuvpNE9XQt4p2gVxaNf4istjZQ_DT/view

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)