Nguyen Thai Hoc

Projects

Activity

Reported issues: 14

11/30/2017

06:08 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17313 (Solved): 1412193 | Sửa lại theo reviewer
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412193/%5BDD%5DKhachHang-Ver3.docx
06:06 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17312 (Solved): 1412193 | Tạo Building Project
https://drive.google.com/file/d/1GGjmuvpNE9XQt4p2gVxaNf4istjZQ_DT/view

11/23/2017

10:39 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17226 (Solved): 1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412193/%5BDD%5DKhachHang-Ver2.docx
10:39 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 3.00 hours (Feature #17226 (Solved): 1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017 )
1412193 | Hoàn Thành Công việc 26
10:25 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17226 (Solved): 1412193 | Cap Nhat Template mới của thầy 26/11/2017
Cập nhật lại theo template mới của thầy vừa chuyển đổi trên moodle

11/18/2017

05:57 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17065 (Solved): <1412193>KhachHang, ChiTietDichVu
Có mục 6, 7 sẽ thực hiện thêm sau ?? Do Chưa hiểu
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/R...
05:57 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 4.00 hours (Feature #17065 (Solved): <1412193>KhachHang, ChiTietDichVu)
[DD]Khach Hang

11/04/2017

03:48 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16817 (Solved): 1412193 | Chi Tiet Dich Vu Model (MVC)
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412193/ChiTietDichVu.png
https://github....
03:48 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 2.00 hours (Feature #16817 (Solved): 1412193 | Chi Tiet Dich Vu Model (MVC))
Done Chi Tiet Dich Vu

11/02/2017

04:50 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16817 (Solved): 1412193 | Chi Tiet Dich Vu Model (MVC)

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)