Tú Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 0

10/10/2017

04:05 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16062 (Solved): [2] Quản lý các tuyến xe, chuyến xe
Đã tổng hợp phần của Tú và Tích
Xem tại:
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%...
04:05 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #16062 (Solved): [2] Quản lý các tuyến xe, chuyến xe)

09/29/2017

06:26 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15659: [2]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe
Xem kết quả công việc tại
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/BRS_Update_Team01/%5BSRS%5D%5BTomor...
06:26 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 4.00 hours (Feature #15659 (New): [2]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe)
04:56 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 2.00 hours (Feature #15659 (New): [2]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe)
04:55 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách 1.00 hour (Feature #15659 (New): [2]Quản lý các tuyến xe, chuyến xe)

09/20/2017

04:27 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15473: Quản lý các tuyến xe, chuyến xe
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/commit/a05cba7aa96cbbad66400d94a5bfe81829451842
04:24 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #15473 (In Progress): Quản lý các tuyến xe, chuyến xe

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)