Khánh Bùi Đình

Projects

Activity

Reported issues: 10

11/29/2017

08:47 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17066 (Solved): <1412240>HoTroKhachHang, DichVu
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412240/%5BDD%5D%20%5BBiTech%5DDichVu.docx...

11/04/2017

08:44 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16769 (Solved): HoTroKhachHang, DichVu
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240/DD

10/28/2017

05:37 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16598: Tour
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412240/1412240_Tour.docx
03:52 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16598 (Solved): Tour
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412240/Tour.docx

10/12/2017

11:56 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16118 (Solved): [K14] - Vẽ Class Diagram liên quan đến Giám đốc
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240

10/11/2017

03:52 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16240 (Solved): Fix các class trong cac chức năng cho giám đốc
03:51 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16234 (Solved): Phần làm việc của Khánh
01:18 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16234: Phần làm việc của Khánh
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240
08:01 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16240: Fix các class trong cac chức năng cho giám đốc
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240
07:50 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16240 (Solved): Fix các class trong cac chức năng cho giám đốc

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)