Khánh Bùi Đình

Projects

Activity

Reported issues: 2

10/12/2017

11:56 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16118 (Solved): [K14] - Vẽ Class Diagram liên quan đến Giám đốc
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240

10/11/2017

03:52 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16240 (Solved): Fix các class trong cac chức năng cho giám đốc
03:51 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16234 (Solved): Phần làm việc của Khánh
01:18 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16234: Phần làm việc của Khánh
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240
08:01 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16240: Fix các class trong cac chức năng cho giám đốc
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K14/1412240
07:50 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16240 (Solved): Fix các class trong cac chức năng cho giám đốc

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)