Hán Luân Lư

Projects

Activity

Reported issues: 0

11/30/2017

01:23 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17288 (Solved): [1312348] Review <hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần Vie...

11/28/2017

02:15 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17170 (In Progress): [1312348] Review <bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần V...
Review của Trà, Ân và Khoa (thiếu Phúc).

11/05/2017

08:06 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16804 (Solved): [1312348] Review
Update thêm review phần làm việc của Trà
06:50 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16804 (In Progress): [1312348] Review
Đã review phần làm việc của Khoa, Trà và Phúc.
Vì Ân chưa nộp nên chưa review

10/28/2017

02:58 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16581 (Solved): <1312348> Mô tả class
Đã mô tả được các class: ChiPhiThamKhao, PhuongTien và TourPhuongTien.
File được up trên github.

10/11/2017

10:06 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16176 (Solved): Mô tả use case chức năng
10:05 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16176: Mô tả use case chức năng
Thực hiện mô tả các use case chức năng: Thanh toán, Gửi thông tin xác nhận và lịch trình cho khách hàng.

09/29/2017

06:32 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624: Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch

06:31 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624: Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch
Khoa Tran wrote:
> Mô tả lại use case Mở chuyến du lịch.
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/m...
06:29 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624: Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch
Chỉnh sửa tài liệu lên github thay vì up trực tiếp lên redmine.
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)