Hán Luân Lư

Projects

Activity

Reported issues: 0

10/11/2017

10:06 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16176 (Solved): Mô tả use case chức năng
10:05 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16176: Mô tả use case chức năng
Thực hiện mô tả các use case chức năng: Thanh toán, Gửi thông tin xác nhận và lịch trình cho khách hàng.

09/29/2017

06:32 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624: Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch

06:31 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624: Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch
Khoa Tran wrote:
> Mô tả lại use case Mở chuyến du lịch.
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/m...
06:29 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624: Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch
Chỉnh sửa tài liệu lên github thay vì up trực tiếp lên redmine.
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/...

09/25/2017

05:24 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15624 (Solved): Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)