Khoa Tran

Projects

Activity

Reported issues: 15

10/11/2017

04:28 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16175 (Solved): Mô tả use case chức năng
Đã mô tả các use case chức năng: Ghi nhận thông tin thanh toán, Kiểm tra thanh toán tiền đặt cọc, Xem thông tin đăng ...

10/10/2017

09:38 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16177 (Closed): Mô tả use case chức năng
Mô tả các use case chức năng: Ghi nhận thông tin đăng ký, Báo cáo, Thống kê.
09:37 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16176 (Solved): Mô tả use case chức năng
Mô tả các use case chức năng: Thanh toán, Gửi thông tin xác nhận và lịch trình cho khách hàng.
https://github.com/Ng...
09:36 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16175 (Solved): Mô tả use case chức năng
Mô tả các use case chức năng: Ghi nhận thông tin thanh toán, Kiểm tra thanh toán và đặt tiền cọc, Xem thông tin đăng ký.
09:34 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16174 (Solved): Mô tả use case chức năng
Mô tả các use case chức năng: So sánh thông tin đối thủ, Theo dõi hỗ trợ khách hàng

10/09/2017

04:23 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16112 (Solved): <K13> Chọn lọc chức năng
Đã chọn lọc các chức năng để hiện thực của các nghiệp vụ: Mở tour, Xây dung kế hoạch, Đăng ký tour, Báo cáo, Thống kê...

10/08/2017

07:59 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16112 (Closed): <K13> Chọn lọc chức năng
Chọn lọc các chức năng của các nghiệp vụ: Mở tour, Xây dựng kế hoạch, Đăng ký tour, Báo cáo, Thống kê

09/29/2017

05:59 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15775 (Solved): Tổng hợp báo cáo nhóm K13
Tải file "[SRS] [BiTech] BanBaoCao-Deadline2-K13.docx" tại link:
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech...
05:58 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15626 (Solved): Chỉnh sửa use case Mở chuyến du lịch
Tải file HTHUC-MoChuyenDuLich.docx tại link:
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/tree/master/Report/K13
05:42 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15559: <K13> Chỉnh sửa báo cáo
Thay đổi chủ đề cho rõ ràng.

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)