Tường Vy Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 0

01/13/2018

04:19 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17594 (Solved): [1] Kiểm thử chức năng quản lý đặt vé

01/09/2018

07:50 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17594 (In Progress): [1] Kiểm thử chức năng quản lý đặt vé

12/21/2017

01:16 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #17400 (Solved): [1] Quản lý quá trình báo cáo thống kê

11/30/2017

02:26 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16983 (Solved): [1] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
02:25 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16990 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê
11:10 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16990: [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê
Link tổng hợp của Hà và Vy.
Chức năng quản lý báo cáo thống kê.
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/b...
11:05 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16983: [1] Quản lý quá trình báo cáo thống kê
Đây là link kết quả bài làm cá nhân:
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch/Team02/%5BUpda...

11/04/2017

03:40 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16743 (Solved): [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê
03:38 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16743: [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê
Bài tổng hợp Quản lí Báo cáo thống kê của Vy và Hà:
https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/DD_Branch...
03:37 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16743 (In Progress): [Tổng hợp] Quản lý báo cáo thống kê

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)