Thanh Trà Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 0

09/27/2017

09:23 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15627: Chỉnh sửa use case Xây dựng kế hoạch
Chỉnh sửa hiện thực hóa UC xây dựng kế hoạch
(có bổ sung thêm thời gian vì chưa nhận được quá trình peer review phần...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)