Thanh Trà Nguyễn

Projects

Activity

Reported issues: 0

11/28/2017

11:59 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17290: [1312618] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services
+ Sơ đồ hệ thống và chi tiết
link git: https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K13/%5...

11/23/2017

08:27 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17169: [1312618] Bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services
Tải file tại link: https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K13/%5B1312618%5D%5BDD%5DTh...

11/16/2017

12:54 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17053: [1312618] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K13/Thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20chi%20ti%E1%B...

11/04/2017

12:58 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16806: [1312618] Sơ đồ lớp hệ thống và chi tiết
link git: https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K13/1312618.docx

09/27/2017

09:23 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15627: Chỉnh sửa use case Xây dựng kế hoạch
Chỉnh sửa hiện thực hóa UC xây dựng kế hoạch
(có bổ sung thêm thời gian vì chưa nhận được quá trình peer review phần...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)