Trọng Ân Phạm

Projects

Activity

Reported issues: 2

10/29/2017

02:39 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16579: <1312024> Mô tả class
update % done
02:39 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 0.00 hour (Feature #16579 (Solved): <1312024> Mô tả class)
03:47 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16579 (Solved): <1312024> Mô tả class
03:47 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 2.00 hours (Feature #16579 (Solved): <1312024> Mô tả class)

10/28/2017

12:42 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16579 (In Progress): <1312024> Mô tả class
12:42 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 1.00 hour (Feature #16579 (Solved): <1312024> Mô tả class)

10/12/2017

06:43 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15776 (Closed): Trình bày Use case Hủy tour
06:41 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16177 (Closed): Mô tả use case chức năng
06:41 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 0.50 hour (Feature #16177 (Closed): Mô tả use case chức năng)
2 chức năng báo cáo và thống kê hủy sau khi thống nhất với team

09/29/2017

09:47 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15777 (Solved): Trình bày Use case Thanh toán
Bao gồm bảng mô tả và sơ đồ activity

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)