Trọng Ân Phạm

Projects

Activity

Reported issues: 2

10/12/2017

06:43 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15776 (Closed): Trình bày Use case Hủy tour
06:41 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16177 (Closed): Mô tả use case chức năng
06:41 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 0.50 hour (Feature #16177 (Closed): Mô tả use case chức năng)
2 chức năng báo cáo và thống kê hủy sau khi thống nhất với team

09/29/2017

09:47 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15777 (In Progress): Trình bày Use case Thanh toán
Bao gồm bảng mô tả và sơ đồ activity
09:41 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15776 (Closed): Trình bày Use case Hủy tour
Bao gồm bảng mô tả và sơ đồ activity

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)