Phuc Nguyen

Projects

Activity

Reported issues: 20

10/13/2017

06:09 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16174: Mô tả use case chức năng
Không thực hiện mô tả use case chức năng So sánh thông tin đối thủ, Theo dõi hỗ trợ khách hàng do Trà đã làm trước rồ...

10/12/2017

12:02 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16174 (Solved): Mô tả use case chức năng
Hoàn thành tiến độ được giao.

10/09/2017

12:29 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16126 (New): <phân tích Chức năng> Leader Hoàng
=> Nhiệm vụ: Thực hiện mô tả lại use case chức năng (do Thanh Trà đã vẽ trước đó) và phân tích dữ liệu(theo mẫu của t...
12:27 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16125 (New): <phân tích Chức năng> Leader Khoa
=> Nhiệm vụ: Thực hiện mô tả lại use case chức năng (do Thanh Trà đã vẽ trước đó) và phân tích dữ liệu(theo mẫu của t...
12:18 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16124 (Feedback): <Vẽ use case chức năng> Thanh Trà
Do phần use case chức năng Thanh Trà đã tự hoàng thành toàn bộ nên PM phân cho Thanh Trà hoạt động vẽ use case chức n...
12:15 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16112 (Closed): <K13> Chọn lọc chức năng
Một thành viên khác đã làm nhảy công việc (hoàn thành luôn vẽ use case) và bỏ qua bước này.
=> đã được nhóm thông qua.
12:13 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16114 (Closed): [K14] Đề xuất các chức năng
Một thành viên khác đã làm nhảy công việc (hoàn thành luôn vẽ use case chức năng) và bỏ qua bước này.
=> đã được nhó...
12:13 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16103 (Closed): <Lọc chức năng L1> Lọc lại chức năng
Một thành viên khác đã làm nhảy công việc (hoàn thành luôn vẽ use case) và bỏ qua bước này.
=> đã được nhóm thông qua.

10/07/2017

01:20 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16103 (Closed): <Lọc chức năng L1> Lọc lại chức năng
Do vì các bạn cmt lung tung, trùng và sai chỗ sai chức năng nên
=> 2 leader thực hiện lọc lại như lọc lại chức nă...
01:01 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16102: <Đề xuất các chức năng> ở mỗi Activity Diagram
Đánh giá mức độ hoạt động của các thành viên:
(có 7 hình tương đương mỗi bạn phải cmt ít nhất 14 chức năng bao gồm ...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)