Phuc Nguyen

Projects

Activity

Reported issues: 45

01/10/2018

05:16 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15630 (Solved): [IT & UT] Kiểm thử và triển khai sản phẩm
05:15 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #15629 (Solved): [CD] Cài đặt chức năng
05:09 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17740 (Solved): <Xây dựng chức năng> Thái Học làm thế phần Luân
Do Luân không tham gia phần code nên Học đã làm thế phần của Luân để hoàn thành tiến độ.
05:04 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17625 (Solved): <Kiểm và triển khai ứng dụng> Khánh
Source code
https://drive.google.com/file/d/1_BnVQf3OdxDkrqIoqLk8ofYKLFTMnWM3/view
05:04 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17624 (Solved): <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thái Học
Source code
https://drive.google.com/file/d/1_BnVQf3OdxDkrqIoqLk8ofYKLFTMnWM3/view
05:03 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17623 (Solved): <Kiểm và triển khai ứng dụng> Thiên Hoàng
Source code
https://drive.google.com/file/d/1_BnVQf3OdxDkrqIoqLk8ofYKLFTMnWM3/view
05:01 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17621 (Solved): <Báo cáo> PM Phúc Nguyễn
05:01 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17621: <Báo cáo> PM Phúc Nguyễn
link tổng hợp cuối sau tổng hợp tất cả xong
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/BiTech.rar
04:59 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17480 (Solved): <Xây dựng chức năng> Nhân
04:58 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17475 (Solved): <Xây dựng chức năng> Lư Hán Luân

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)