Phuc Nguyen

Projects

Activity

Reported issues: 28

11/28/2017

03:31 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17289 (Solved): [1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model...
Hoàn thành việc cập nhật chỉnh sửa cuối thiết kế DD.
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/mast...
03:31 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 12.00 hours (Feature #17289 (Solved): [1312440] Hoàn chỉnh thiết kế chi tiết phần mô tả thành phầ...
03:29 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17168 (Solved): [1312440] Bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, S...

11/23/2017

04:13 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 8.00 hours (Feature #17168 (Solved): [1312440] Bổ sung thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần Vi...
Bị dồn nhiều deadline không làm kịp.

11/18/2017

04:07 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17052: [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services
Báo cáo đã xong tiến độ trễ 1 ngày so với dự kiến. Đã chuyển qua cho reviewer và leader.
https://github.com/Nguyen...
04:05 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17052 (Solved): [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Services
04:05 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 2.00 hours (Feature #17052 (Solved): [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Mode...

11/17/2017

06:02 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17052 (In Progress): [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Model, Serv...
06:02 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 6.00 hours (Feature #17052 (Solved): [1312440] Thiết kế chi tiết phần mô tả thành phần View, Mode...

11/15/2017

06:05 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #17055 (New): [DD] <Thiết kế chi tiết chức năng hệ thống> Phân công lần 2
Dựa vào phần phân công tuần trước chúng ta làm tiếp phần tuần này theo hướng dẫn mới của thầy nha leader Trần Thiên H...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)