Trung Võ Hiếu

Projects

Activity

Reported issues: 4

10/10/2017

06:35 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16171: Phân tích dữ liệu
quên up link kết quả.
Bổ sung link kết quả: https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01...

10/09/2017

07:32 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16070 (Solved): [1] Quản lý nhân viên
đã gộp vào trong task #16080
07:23 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16080 (Solved): [1] Quản lý nhân viên
07:23 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16171 (Solved): Phân tích dữ liệu
Link kết quả: https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%5BFRA%5D%20%5BTomorrow%5D%20%...
06:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16107 (Solved): [1] Quản lý nhân viên - Liệt kê các chức năng hệ thống phục vụ cho quản ...
06:57 PM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16170 (Solved): Vẽ usecase chức năng
Link kết quả:https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA/Team01/%5BFRA%5D%20%5BTomorrow%5D%20%5...

10/08/2017

11:13 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16107: [1] Quản lý nhân viên - Liệt kê các chức năng hệ thống phục vụ cho quản lý nhân viên
Danh sách các usecase hệ thống đã liệt kê được tại: https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/Branch_FRA...
11:04 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16107 (Solved): [1] Quản lý nhân viên - Liệt kê các chức năng hệ thống phục vụ cho quản ...
10:58 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16104: Review update - [SRS][Quản lý nhân viên]
sửa tên lại cho phù hợp.
Đây là phần sửa lỗi theo kết quả review tại task: https://free-redmine.saas-secure.com/issu...
10:53 AM TOMORROW-Hệ Thống Quản Lý Xe Khách Feature #16089 (Solved): Review <<Quản lý nhân viên của công ty>>
Review nghiệp vụ quản lý nhân viên.
Link kết quả review: https://github.com/1412574/Tomorrow_QuanLyXeKhach/blob/SRS_...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)