Thiên Hoàng Trần

Projects

Activity

Reported issues: 50

12/23/2017

05:48 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16771 (Solved): Review phần làm việc
05:48 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16768 (Solved): KhachHang, ChiTietDichVu
05:48 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16594 (Solved): <K14> Giao task
05:47 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16126 (Rejected): <phân tích Chức năng> Leader Hoàng
05:46 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16232 (Solved): [K14] Viết mô tả cho các System UC và các Class Diagram
05:46 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16271 (Solved): Thu Thập yêu cầu của Leader
05:46 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16270 (Solved): Sửa UC
05:46 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16121 (Solved): [K14] - Phần việc của Hoàng
05:45 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16156 (Solved): [K14] Kết hợp class Diagram
05:45 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16120 (Solved): [K14] - Phần việc của Học

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)