Thiên Hoàng Trần

Projects

Activity

Reported issues: 27

10/12/2017

04:26 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16275: Tổng hợp kết quả làm việc của K14
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/blob/master/Report/K14/1412193/%5BFRA%5DBiTech-final-K14-TongHop....
04:26 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech 1.00 hour (Feature #16275 (Solved): Tổng hợp kết quả làm việc của K14)
Bản docx hoàn chỉnh
02:41 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16275 (Solved): Tổng hợp kết quả làm việc của K14
Trong file tổng hợp này theo thứ tự gồm có:
- file [FRA]BiTech-final K14.docx chứa System Use Case hoàn chỉnh, Class...
12:03 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16270 (In Progress): Sửa UC
Sửa lại các System UC và cập nhật file Peer Review

10/11/2017

03:53 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16235 (New): Phần làm việc của Hiệp

10/10/2017

07:08 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16235 (Solved): Phần làm việc của Hiệp
Xem và chỉnh sửa trên Draw.io
https://www.draw.io/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Unti...
07:07 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16234 (Solved): Phần làm việc của Khánh
07:07 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16233 (Solved): Phần làm việc của Hoàng và Học
https://github.com/NguyenThaiHoc1/QuanLyTour-BiTech/commit/21f0b95a774da66c8f0ac2eec80d1ed18966d430
07:04 PM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16232 (New): [K14] Viết mô tả cho các System UC và các Class Diagram
- Khánh, Hoàng và Học sẽ viết mô tả cho System UC và Class Diagram đã được phân
- Hiệp có nhiệm vụ gộp bản Class Dia...
11:18 AM Hệ thống quản lý Tour - BiTech Feature #16178 (Solved): Sửa lỗi sai
Sửa lại lỗi sai giữa NhanVien và ChiTietHoTroKH
https://drive.google.com/file/d/0B-7hupD5xOXQZ0lvWmg4VGtfdlk/view?us...

Also available in: Atom

Add picture from clipboard (Maximum size: 5 MB)